tel/fax 410 405 392    tel. kom. 604 87 47 47
Mały Mędromierz 63, 89-500 Tuchola (woj. kujawsko-pomorskie)

Więcej

Krajowy i Międzynarodowy   
                   Przewóz Osób

 • Odbior klienta z miejsca zamieszkania
 • Dojazd pod wskazany adres
 • Komfortowe warunki podróży
 • Ubezpieczenie na czas przejazdu
 • Stały kontakt z kierowcą

Inne oferty

Wesele sztygara

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr 316
Gwarancja ubezpieczeniowa TUiR SA AXA nr 03.541.219

 

WARUNKI UCZESTNCTWA W IMPREZIE „WESELE SZTYGARA”,  ORGANIZOWANEJ PRZEZ BP „ALEKSANDER”, WE WSPÓŁPRACY Z WIOSKĄ GÓRNICZĄ W PILE K.GOSTYCYNA

 

 1. ZAWARCIE UMOWY/REALIZACJA IMPREZY
 1. Umowa zostaje zawarta w momencie zarejestrowania się i opłacenia biletu przez Uczestnika na portalu www.tickeo.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcją, znajdującą się na portalu www.tickeo.pl
 3. Bilet jest jedynym dokumentem, uprawniającym Uczestnika do udziału w imprezie; może być wydrukowany lub zapisany na smartfonie
 4. Uczestnikami imprezy są: osoba zawierająca Umowę oraz inne osoby objęte Umową Uczestnika.
 5. BP ALEKSANDER ma prawo odwołania imprezy w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, klęska żywiołowa, decyzje władz państwowych i innych instytucji). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników, które stanowi 30 miejsc – w terminie nie krótszym jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
 6. BP ALEKSANDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania sił wyższych oraz opóźnień związanych z zatorami drogowymi.
 7. Sprzedający zwraca zawsze całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku:
 1. braku wymaganego minimum Uczestników
 2. zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z udziału w imprezie po poinformowaniu go przez Sprzedającego o zmianie warunków umowy.
 1. REZYGNACJA Z IMPREZY
 1. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie w

czasie krótszym niż 24 godziny, nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów

 1. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z powodu choroby lub innego

przypadku losowego, Sprzedający potrąca rzeczywiste koszty poniesione przez BP ALEKSANDER. BP ALEKSANDER przy zachowaniu należnej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją Uczestnika z udziału w imprezie.

 

 

 1. INNE
 1. BP ALEKSANDER jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela BP ALEKSANDER w celu umożliwienia im naprawienia wady. Jeśli wada nie zostanie usunięta, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej, w czasie trwania imprezy przedstawicielowi BP ALEKSANDER.
 1. Jeżeli z winy BP ALEKSANDER nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, BP ALEKSANDER przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązane jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługi w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia.
 1. Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres BP ALEKSANDER, nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Na zgłoszenie reklamacyjne BP ALEKSANDER udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscach pobytu.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec BP ALEKSANDER za szkody powstałe z jego winy lub winy osób zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Warunkami sprawach zastosowanie mają wymogi Ustawy „O usługach turystycznych” z dnia 29.08.1997 r./Dz.U.Nr.133 poz. 884 z późniejszymi zmianami/.
 2. Uczestnik ma prawo do zawarcia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia

od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.

 1. Wszystkie ceny zawarte w ofercie zawierają podatek VAT.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane

polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze postępowania sądowego, przez

sąd właściwy dla siedziby BP ALEKSANDER.

 

Mały Mędromierz 63

89-500 Tuchola

NIP: 561-131-58-53

Regon: 340280499

Konto: PKO BP SA

23 1020 1475 0000 8102 0263 7767

 

Tel.: +48 606 85 68 05

www.aleksander-autokary.pl/turystyka

E-mail: mbucholz@mb.pol.pl